• Lata 1920 - 2011

    • Nasza szkoła na tle rozwoju szkolnictwa w Kościerzynie w latach 1920 - 2011

     Historia naszej szkoły wiąże się nierozerwalnie z powstaniem szkolnictwa powszechnego w Kościerzynie w latach dwudziestych po odzyskaniu niepodległości.    

                                                              

                 W połowie kwietnia 1920 roku została uruchomiona w Kościerzynie szkoła powszechna, do której uczęszczało 724 uczniów. Była to szkoła sześcioklasowa, mająca 12 oddziałów. Grono pedagogiczne liczyło 12 nauczycieli, a kierownikiem szkoły był Władysław Glock.

                 Wobec ciągle rosnącej liczby uczniów i wprowadzenia klasy siódmej w sierpniu 1937 roku przeprowadzono reorganizację szkolnictwa powszechnego. Z dwóch szkół koedukacyjnych utworzono odrębne szkoły: męską nr 1 i żeńską nr 2.

                 W roku 1939 nie rozległ się już dzwonek wzywający dzieci do polskiej szkoły. Przez długich sześć lat uczniowie zostali pozbawieni możliwości nauki języka polskiego i historii.

     Zaledwie kilkanaście dni po wyzwoleniu naszego miasta, po powrocie z niewoli niemieckiej, jeszcze w mundurze oficera Wojska Polskiego, nauczyciel Bolesław Brzoskowski organizuje szkołę powszechną. Pierwsza mieściła się w budynku Powiatowej Kasy Oszczędności przy ulicy Gdańskiej. Uroczyste otwarcie nastąpiło już 7 kwietnia 1945 roku. Zapisano 457 uczniów, zatrudniono 5 nauczycieli. Nauka odbywała się w godzinach popołudniowych.

                 15 kwietnia 1945 roku otrzymano pierwszy własny budynek przy ulicy Hallera, a po opuszczeniu przez wojska radzieckie miasta, otrzymano gmach szkolny przy ulicy Wojskowej. W powstałych szkołach brakowało wszystkiego: okien, szyb, drzwi i sprzętu. Nie było żadnych książek ani pomocy  naukowych. Dzieci przynosiły do szkoły własne krzesła i stoliki.

                 Był to pierwszy przygotowawczy okres w powojennej polskiej szkole, okres bardzo trudny ze względu na panujący analfabetyzm i nieznajomość języka ojczystego. Te dwie przyczyny złożyły się na to, że dzieci kończące ten okres nauki nie otrzymywały promocji.

                 Rok szkolny 1945/46 rozpoczął się 4 września. Liczba uczniów wynosiła 585, a nauczycieli 13. Rok ten był dla szkoły rokiem szczególnym. 12.02.1946 roku Rada Pedagogiczna podjęła Uchwałę o nazwaniu szkoły imieniem Tadeusza Kościuszki. Uroczyste jego nadanie, za zgodą kuratora okręgu szkolnego gdańskiego, odbyło się dnia 6 kwietnia 1946 roku.

                 28 czerwca 1946 roku szkoła pożegnała pierwszych absolwentów. 1.12.1948 roku po trzech latach pracy w szkole odszedł dotychczasowy jej kierownik Bolesław Brzóskowski.

                  Funkcję kierownika obejmują kolejno: Oborki Mieczysław i Kąkol Piotr. Ich następcą został Syrota Michał. Za jego kierownictwa na podstawie zarządzenia władz szkolnych z dniem 1 sierpnia 1951 roku dokonano podziału szkoły na nr 1 i nr 4. Dla obu tych szkół zostały wydzielone osobne rejony z wyznaczeniem ulic. Podzielono inwentarz szkolny, bibliotekę i pomoce szkolne. Kierownikiem Szkoły Nr 1 został Michał Syrota, a kierownikiem szkoły nr 4 – Robert Szeleziński. Od tego dnia w budynku przy ul. * Marca 1 mieściły się 3 szkoły: na parterze – Nr 1, na I piętrze – Nr 3, na II piętrze – Nr 4. Od dnia 1.02.1954 r. funkcję kierownika powierzono Stanisławowi Kasperskiemu.

                 Ważnym wydarzeniem było połączenie dnia 1.09.1955 roku szkół Nr 1, 3 i 4 w jeden wielki „gigant” – szkołę Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Kierownikiem jej został Robert Szumocki, a zastępcą Robert Szeleziński. Liczba uczniów wynosiła 900, a grono pedagogiczne liczyło 25 osób.

                 1.09.1958 roku kierownikiem szkoły zostaje Stanisława Tomaszewska. Od września 1961 roku organizacja pracy dydaktycznej i wychowawczej zostaje utrudniona przez sukcesywne otwieranie nowych szkół. Pierwsza z nich to szkoła Nr 3, wybudowana przy ulicy Dworcowej. Następna, to powstała w roku 1963 – szkoła Nr 4. Wraz z ich otwarciem odchodzi z naszej szkoły część nauczycieli i uczniów.

                 W roku szkolnym 1962/63 otwarto w naszej szkole klasę dla dzieci mających trudności w nauce, będącą zalążkiem przyszłej szkoły specjalnej, powołanej do życia 1.09.1966 roku. Jej dyrektorem został Zbigniew Zaremba.

                  Niezwykłym dniem dla szkoły był 12 październik 1973 roku. Tego dnia, zgodnie z uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kościerzynie nadano szkole sztandar z wizerunkiem patrona naszej szkoły. Ufundował go Komitet Rodzicielski. Do dnia dzisiejszego jest on wspaniałą wizytówką szkoły uświetniającą wszystkie oficjalne uroczystości.

                 9.06.1978 roku uczniowie szkoły żegnają swą długoletnia dyrektorkę, panią Stanisławę Tomaszewską, przechodzącą na zasłużoną emeryturę. Następnym dyrektorem zostaje mgr Gerard Krajnik, który po roku powraca do swej dawnej szkoły.

                 1.09.1979 roku szkoła wita nowego dyrektora mgr Jerzego Pawłowskiego, który kieruje szkołą przez 6 lat do dnia otwarcia nowo wybudowanej „szóstki”. W tym czasie budynek szkoły opuszczają uczniowie szkoły specjalnej. Pomimo to szkoła „pęka w szwach”, ponad 1000 dzieci zmuszonych jest uczyć się na 2 zmiany, a 5 oddziałów przenosi się do budynku LO w Kościerzynie. Z dniem otwarcia „szóstki” we wrześniu 1985 roku z naszej szkoły odchodzi 496 uczniów i 23 nauczycieli.

                  Od 1.09.1985 roku do 31.08.201 roku dyrektorem naszej szkoły jest mgr Agnieszka Literska, jej zastępcą mgr Józef Plichta, który w roku 1990 odchodzi na emeryturę i przekazuje swą funkcje mgr Marii Kerlin.

                 1.09.2001 roku do 31.08.2006 roku dyrektorem szkoły jest mgr Elżbieta Zawadzińska, a zastępcą mgr Dariusz Kisielewski.

                 Od 1.09.2006 roku do chwili obecnej dyrektorem jest mgr Dariusz Kisielewski, a zastępcą mgr Adam Mokwa.

                 Jedną z ważnych inicjatyw było w roku szkolnym 2010/2011 otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego.