• Szanowni Państwo, informujemy, że:

     Podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych, czyli Administratorem Państwa danych osobowych, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie, ul. 8 Marca, 83-400 Kościerzyna, numer telefonu 58 686-33-70

     INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

     W zespole wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Udziela on wszelkich informacji
     i wyjaśnień związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

     telefon: 58 680 23 29

     e-mail: iod.oswiata@koscierzyna.gda.pl.

     adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie,

     ul. 8 Marca 1, 83-400 Kościerzyna, z dopiskiem „IOD”,

      

     CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

     Celem przetwarzania Państwa danych przez Zespół jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.

     Jest to przede wszystkim realizacja zadań

     • oświatowych,
     • dydaktycznych,
     • wychowawczych,
     • zagwarantowanie dzieciom bezpieczeństwa,
     • wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

     W ramach wykonywania ustawowych obowiązków, nasz Zespół przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*).

     Realizowane przez Zespół obowiązki są określone w ustawie prawo oświatowe i ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na podstawie tych ustaw.

     Przetwarzanie danych osobowych przez Zespół jest również niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 6 ust. 1 lit e oraz 9 ust. 2 lit. g RODO*).

     W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych jakim jest wizerunek (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*).

      

     INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

     Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

      

     ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW

     Zespół będzie udostępniać dane osobowe, jeżeli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia, bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa - dotyczy to między innymi organów nadzorczych (Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta Kościerzyna), Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, sądów, policji i innych uprawnionych instytucji.

     Zespół powierza również dane osobowe określonej grupie podwykonawców na podstawie podpisanych umów powierzenia danych. Zazwyczaj są to firmy

     • informatyczne wspomagające działalność szkoły od strony technicznej
     • organizujące wyjazdy i wycieczki szkolne dzieci,
     • obsługujące system monitoringu wizyjnego.

     Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz Zespółu jest firma Vulcan Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która zapewnia obsługę e-dziennika od strony informatycznej oraz Biuro Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie, które wspiera naszą działalność od strony księgowej i prawnej.

      

      

     OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

     Dane osobowe przetwarzane przez Zespół przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, na jakie zostały zebrane lub do ukończenia przez Państwa dziecko przedszkola lub szkoły. Termin ten jest uzależniony od rodzaju dokumentu zawierającego dane osobowe.

     Po upłynięciu w/w terminu – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – dane będą przechowywane przez czas określony w tych przepisach.

     Dane osobowe, których podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, będą przetwarzane do chwili realizacji celu do którego zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

      

     INFORMACJA O PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

     Ma Pani/ Pan prawo do:

     • dostępu do swoich danych osobowych,
     • sprostowania nieprawidłowych danych,
     • żądania usunięcia danych,
     • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
     • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

     w celu realizacji powyższych praw należy złożyć osobiście pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.

      

     INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY

     Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

     W celu cofnięcia zgody należy złożyć pisemne oświadczenie w sekretariacie szkoły.

      

     INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

     Jeżeli uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

      

     INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
     I KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH 

     W przypadku, gdy prosimy o wyrażenie zgody, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.

     Jeżeli podanie danych wynika z przepisów obowiązującego prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwi lub znacznie utrudni zapewnienie Państwa dziecku nauczania i opieki .

      

     INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH

     Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych.

      

     INFORMACJA O PROWADZONYM MONITORINGU WIZYJNYM

     W budynku zespółu oraz na terenie wokół znajdują się kamery, z których obraz jest nagrywany. Nagrań nie wykorzystujemy w innym celu, niż zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły oraz ochrony mienia.

     Do nagrań mają dostęp tylko nasi wyznaczeni pracownicy. W wyjątkowych sytuacjach możemy pokazać nagranie innym osobom. Wyjątek ten stanowią nagrania zdarzeń niebezpiecznych, bójek, kradzieży lub zniszczenia mienia. W tych sytuacjach nagranie udostępnimy policji lub osobom poszkodowanym.

     Nagrania z kamer przechowywane są przez okres 30 dni, a po tym czasie niszczone.

     *RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).