• Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kościerzynie

      Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Koscierzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kościerzynie.

      • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-09
      • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-14

      Status pod względem zgodności z ustawą

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

      Treści niedostępne

      • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych lub są one niepełne
      • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, tłumaczeń migowych ani opisów alternatywnych
      • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
      • brak jest zmiany/dostosowania kontrastu wyświetlanej strony
      • nie ma etykiety określającej cel przycisku „szukaj” na stronie oraz jego przeznaczenia w opcji wyszukiwania
      • identyfikatory elementów nie są zdefiniowane w sposób unikalny
      • brak tytułu dla niektórych elementów frame i iframe

      Wyłączenia

      • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
      • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
      • część plików nie jest dostępnych cyfrowo z uwagi na ich charakter - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

      Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

      • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-14
      • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-14

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

      Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Smorawska.
      • E-mail: sp1@koscierzyna.gda.pl
      • Telefon: 58 686-33-70

      Każdy ma prawo:

      • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
      • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
      • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

      Żądanie musi zawierać:

      • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
      • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
      • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

      Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

      Skargi i odwołania

      Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

      • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kościerzynie
      • Adres: 8 go Marca 1, 83-400 Kościerzyna
      • E-mail: dyrektor.sp1@koscierzyna.gda.pl
      • Telefon: 58 686-33-70

      Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      Dostępność architektoniczna

      Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kościerzynie, ul. 8 go Marca 1

      Do budynku Szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy 8 go Marca. Prowadzą do niego schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i barierką. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi wejściowe są otwierane ręcznie.

      Sekretariat mieści się na parterze budynku.

      W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toaleta). Są klatki schodowe łączące korytarze.

      Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji i pomocy w poruszaniu się po Szkole są pracownicy obsługi, którzy mają do dyspozycji schodołaz.

      Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

      W budynku Szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

      Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

      W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.